ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“), vydává společnost LOSAN s.r.o. se sídlem Špitálské náměstí 1044/4, 40001 Ústí nad Labem, IČ: 64053580, DIČ: CZ64053580 (dále jen „LOSAN“) za účelem naplnění právní povinnosti poskytnutí informací, jaké osobní údaje LOSAN z titulu správce zpracovává o fyzických osobách při prodeji zboží a služeb prostřednictvím prodejen, e-shopu, poskytování služeb elektronických komunikací a návštěvách internetových stránek a prodejen provozovaných společností LOSAN, o subjektech potenciálních zákazníků, o účelu a časovém úseku, po jaký jsou tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovávány, komu a z jakého důvodu je LOSAN oprávněn tyto údaje předat, včetně informací o právech fyzických osob, které jim v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků (odběratelů) a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb, zájemců o služby a zboží a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností LOSAN, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti LOSAN.

Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti LOSAN jako správce dle čl. 13 GDPR.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost LOSAN schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti LOSAN dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození)
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny)
 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
 • identifikační údaje plátce vyúčtování
 • bankovní spojení
 • smlouva a podpis

V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje.

 1. Kontaktní údaje
 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail
 • adresy na sociální sítě
 1. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce
 • druh a specifikace, případně tarif poskytované služby nebo zboží
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena
 • zákaznický segment
 • informace o platební morálce
 1. Provozní údaje a lokalizační údaje

Jsou údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací, pro její účtování (o telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách a dalších službách poskytnutých ze strany LOSANu), řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností společnosti LOSAN. Jedná se zejména o:

 • volající číslo
 • volané číslo
 • adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)
 • datum a čas uskutečnění spojení
 • IMEI koncového zařízení
 • počet poskytnutých jednotek
 • doba trvání spojení
 • číslo, název a umístění koncového bodu sítě
 • typ přístupu k internetu
 1. Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb

Tyto údaje vznikají při poskytování služeb, které nejsou službami elektronických komunikací, při využívání aplikací společnosti LOSAN nebo při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec údajů potřebných pro přenos zprávy. Údaje generované sítěmi při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec provozních a provozních lokalizačních údajů jsou nezbytné pro řešení sporů týkajících se kvality služby, vyhodnocování a zvyšování kvality sítí a služeb a údržbu sítí.

 1. Údaje z komunikace mezi LOSAN a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží mezi společností LOSAN a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, chatové a videochatové komunikace mezi zákazníkem a společností LOSAN.

 1. Kamerové záznamy z prodejen LOSAN a z prostor LOSAN

Společnost LOSAN umísťuje do svých prodejen a prostor kamery z důvodu ochrany svých oprávněných zájmů. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.

 1. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či k ochraně oprávněných zájmů společnosti LOSAN, ale jejich zpracování umožní společnosti LOSAN zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 • údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb LOSAN na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely)
 • údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování při využívání služeb (jsou zpracovány u zákazníků služeb LOSAN na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely)
 • kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka LOSANu (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením)
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností LOSAN získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných společností LOSAN, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu LOSAN nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

 1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů společnosti LOSAN

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností LOSANu a pro ochranu oprávněných zájmů LOSANu je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, nicméně proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů společnosti LOSAN je možné podat námitku. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

plnění smlouvy

 • zajišťování provozu a ochrany sítí elektronických komunikací
 • poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování dalších služeb
 • vyúčtování za služby
 • výměna údajů mezi provozovateli sítí a poskytovateli služeb elektronických komunikací pro zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování
 • nahrávání a monitorování hovorů se zákaznickou linkou
 • procesy spojené s identifikací zákazníka

oprávněný zájem společnosti LOSAN

 • provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti LOSAN pro účely prevence vzniku škod
 • vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti LOSAN o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti LOSAN, včetně obchodního monitoringu
 • evidence dlužníků
 • evidence zneužívání sítě a služeb elektronických komunikací
 • propagace produktů a služeb – zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) nebo pozvánek na firemní marketingové akce e-mailem nebo poštou

plnění zákonných povinností

 • plnění zákonných daňových povinností
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány

Osobní údaje pro tyto dílčí účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny dále.

U zákazníků služeb je společnost LOSAN oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností LOSAN po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností LOSAN.

V případě zakoupení zboží od společnosti LOSAN je společnost LOSAN oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností LOSAN po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi společností LOSAN a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost LOSAN oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené společností LOSAN jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti zákazníka jsou ze strany společnosti LOSAN zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy se společností LOSAN. Pro naplnění této zákonné povinnosti si společnost LOSAN ponechává po dobu 10 let ode dne ukončení poslední služby zákazníka kopie občanských průkazů s údaji nutnými pro poskytování služby, přičemž ostatní údaje, které nejsou nutné pro poskytování služby, jsou na kopii průkazu začerněny.

Kamerové záznamy z prodejen a z prostor společnosti LOSAN a okolí budov společnosti LOSAN jsou zpracovávány maximálně po dobu 10 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

Dle § 90 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je společnost LOSAN povinna uchovávat provozní údaje služby do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby elektronických komunikací právně napadeno reklamací. Pro tento účel společnost LOSAN zpracovává v souladu s § 64 odst. 8 až 10 a § 129 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích provozní údaje služby po dobu 3 až 6 měsíců od jejího poskytnutí, není-li třeba doba delší. Společnost LOSAN je dále oprávněna zpracovávat provozní údaje služby do doby rozhodnutí sporu o námitce proti vyřízení reklamace nebo do doby, po kterou může být pohledávka právně vymáhána.

Dle § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je společnost LOSAN povinna uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a je na požádání povinna je bezodkladně poskytnout orgánům činným v trestním řízení, Policii České republiky pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo pohřešované osobě, zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo totožnosti nalezené mrtvoly, předcházení nebo odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu nebo prověřování chráněné osoby, Bezpečnostní informační službě pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, Vojenskému zpravodajství pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a České národní bance pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

 1. Zpracovávání údajů zákazníků služeb LOSAN se souhlasem pro obchodní účely

Se souhlasem pro obchodní účely zpracovává společnost LOSAN osobní údaje zákazníka primárně k vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti LOSAN, v souvislosti s oslovením zákazníka a v souvislosti se získáním zpětné vazby – dotazníkem spokojenosti, a to telefonicky, písemně (včetně příloh k vyúčtování), prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Proto si společnost LOSAN též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytváří a uchovává údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů společnosti LOSAN a vytváří a uchovává anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb a následující 3 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci Kategorie osobních údajů (s výjimkou podpisu a kopií identifikačních dokladů), a to po dobu, po kterou je společnost LOSAN oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu. Pokud zákazník svůj souhlas pro obchodní účely odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany společnosti LOSAN pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami.

Zákazník služeb v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům odlišným od jeho osoby, potvrzuje v rámci udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely, že je oprávněn souhlas ohledně údajů vztahujících se k uživatelům služby udělit.

 1. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost LOSAN s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů LOSANu. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností LOSAN, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti LOSAN, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky portálu Heureka.cz. Ty vám zasíláme pokaždé, když nakoupíte na eshopu LOSANu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 1. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností LOSAN

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností LOSAN, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek LOSAN a pro účely internetové reklamy společnosti LOSAN. Bližší informace o zpracování cookies najdete zde: https://www.losan.cz/computers/dokumenty/prohlaseni-pouziti-cookies/

Předání osobních údajů jiným správcům

Společnost LOSAN v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Kategorie dalších příjemců osobních údajů

Společnost LOSAN při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti LOSAN, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti LOSAN a nesmí je využít jinak. Jde zejména o dotazníky spokojenosti s nákupem a službami, stavebně montážní práce, zpracování účetnictví, vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Společnost LOSAN každého dodavatele pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný zde.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie. K předání a zpracování osobních údajů mimo území Evropské unie nedochází.

Způsob zpracování osobních údajů

Společnost LOSAN zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost LOSAN vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení společnosti LOSAN užívá společnost LOSAN označení Novinky nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností LOSAN je vždy zřejmé, že společnost LOSAN je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení zasílá společnost LOSAN na kontakty zákazníků buď na základě oprávněného zájmu společnosti LOSAN, a to jen do doby než vysloví námitku proti zpracování osobních údajů, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely nebo na základě souhlasu s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má v případě, že je pro LOSAN identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, níže uvedená práva. Tato práva je nutné uplatnit způsobem, který je pro uplatnění konkrétního práva určen. Na žádosti uplatněné v rozporu s těmito zásadami nebude brán zřetel. Uvedená práva je též možné realizovat pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž je nepochybné, že patří žadateli.

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:

 • získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

V případě opakované žádosti bude společnost LOSAN oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Zákazníci společnosti LOSAN mohou právo na přístup k osobním údajům uplatnit na prodejně LOSAN za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

V případě, že by výkonem práva na kopii osobních údajů mohlo ve vztahu k určitým kategoriím osobních údajů dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob (např. když není jasné, že provozní a lokalizační údaje patří žadateli o kopii, a to zejména u účastníků služeb s více telefonními čísly nebo u účastníků služeb, které mohou být čerpány různými uživateli, nebo když se nahrávka hovorů na zákaznickou linku týká i zaměstnance společnosti LOSAN), nelze žádosti v rozsahu těchto kategorií údajů v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 6/2013 vyhovět. Společnost LOSAN rovněž v rámci žádostí o kopii údajů neposkytuje dokumenty jako např. smlouvy či faktury, které již zákazník od společnosti LOSAN prokazatelně obdržel.

 1. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost LOSAN zpracovávat. Zákazník, má rovněž povinnost oznamovat společnosti LOSAN změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zákazník je zároveň povinen společnosti LOSAN poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm společnost LOSAN zpracovává, nejsou přesné. Společnost LOSAN provede opravu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na prodejně LOSAN za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 1. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost LOSAN neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost LOSAN má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro který byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů přesto domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může uplatnit žádost o výmaz na prodejně LOSAN za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 1. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to zasláním písemné žádosti na adresu sídla společnosti LOSAN.

 1. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti LOSAN v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude společnost LOSAN informovat jednotlivé příjemce s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů může společnost LOSAN poskytnout informaci o těchto příjemcích.

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo vyžádat si od společnosti LOSAN osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl společnosti LOSAN v souvislosti s pracovní smlouvou nebo na základě souhlasu a které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit na prodejnách společnosti LOSAN za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti LOSAN.

V případě, že společnost LOSAN neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost LOSAN zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti LOSAN.

 1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv po jeho účinnosti odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky na zákaznické lince, na prodejně LOSAN nebo v e-shopu v nastavení účtu.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na zákaznické lince nebo způsobem stanoveným v zaslaném obchodním sdělení.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

 1. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost LOSAN uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 1. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zvláštní případy zpracování osobních údajů

Pokud bude LOSAN při plnění Smlouvy o dodávce zpracovávat osobní údaje pro zákazníka (např. v souvislosti s poskytováním služeb vzdálené či lokální podpory), použije se tento čl. 11, který má povahu smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR.

Při zpracování osobních údajů je zákazník v postavení správce osobních údajů a LOSAN v postavení jeho zpracovatele. Ke zpracování osobních údajů ze strany LOSANu může docházet výlučně za účelem splnění jeho povinností podle Smlouvy o dodávce, a to po dobu trvání závazků LOSANu ze Smlouvy o dodávce. Pokud byla LOSANem vytvořena kopie zpracovávaných osobních údajů, po skončení závazků ze Smlouvy o dodávce LOSAN takovou kopii zlikviduje.

LOSAN je povinen provádět zpracování osobních údajů pouze na základě pokynů zákazníka v souladu se Smlouvou o dodávce. Zákazník odpovídá za pokyny udělené LOSANu ve vztahu ke zpracování osobních údajů. LOSAN bude zpracovávat ty osobní údaje, které jsou zákazníkem zpracovávány v rámci Software.

LOSAN bude osobní údaje zpracovávat v souladu s GDPR. LOSAN přijme technická a organizační opatření, aby nedošlo k neoprávněnému či nahodilému přístupu k zpracovávaným osobním údajům. LOSAN zejména zajistí zachování mlčenlivosti ze strany osob podílejících se na zpracování osobních údajů.

LOSAN je oprávněn zapojit do prováděného zpracování vedle svých zaměstnanců i své dodavatele (tzv. další zpracovatele). Na žádost zákazníka jej LOSAN bude informovat o dalších zpracovatelích, které zapojil do prováděného zpracování, jakož i o veškerých změnách v osobách těchto dalších zpracovatelů, a umožní zákazníkovi vyslovit vůči těmto změnám námitky.

Na žádost zákazníka mu LOSAN bude nápomocen v případě uplatnění práv subjektů údajů podle kapitoly III GDPR. LOSAN má právo na náhradu nákladů, které účelně vynaloží při poskytování součinnosti zákazníkovi podle tohoto článku.

Tyto Zásady jsou platné od 25.5.2018.